Öğe Gösterim Teorisi (Component Display Theory)

M.D. Merrill in 1980 li yıllarda geliştirdiği, Component Display Theory (CDT) öğrenmeyi iki boyutta inceler; içerik (olgular, kavramlar, işleyiş ve temel esaslar) ve temsil( hatırlama, kullanma, bulma). Teori dört birincil gösterim formu belirlemiştir; kurallar (genellemelerin açıklayıcı gösterimleri), örnekler (gerçek durumun açıklayıcı gösterimi), anımsama(genellemenin özden geçirilmesi) ve tatbik(gerçek durumun gözden geçirilmesi). İkincil gösterim formları da gereksinimler, amaçlar, yardımlar, hafızaya yardımcı elemanlar ve dönütten oluşmaktadır.

Performans Arttırıcı Aşamalar

Find (Bulunan):

Öğrenme aşamasında uyarıcıyla daha önceki yaşamdan ilişkilendirerek yeni durumun etkilerin bireyin üzerindeki bilişlik halidir. Bu bilgi içerikle ilişkilendirilerek uyarıcı nesne veya durum üzerinde bireyin kendi bulduğu ilgi çekici noktaları çıkarmasıdır halidir. Daha önceden bilinen bilgi yeni etki yardımı ile yeniden yazılarak belleğe kaydedilir. Kalıcı hale getirilir. Örneğin; futbol oynamayı seven bir çocuğun, daha önce görmediği basket topuna ayağı ile vurması.

Use (Kullanulan):

Öğrenme aşamasında uyarıcı geçmiş yasamdan bir olguçluk taşıyordur. Birey uyarıcı nesne yada olguyu daha önceden hatırlar ve o uyarıcının üzerindeki etkisini değerlendirir. Bu bilgi içerikle birleştirilerek geçmiş yaşamdaki etkileri üzerinden değerlendirilir. Yeni davranış oluşur ve eski davranışın kullanılabilirliği ve birey üzerindeki etkisi değişir. Örneğin; bir çocuğun okul öncesi yaşamında kalem kullanarak çizim yapması, ilk okulda karşısına çıkan kalemi daha rahat kullanması sağlar.

Remember (Hatırlanan):

Bireyin kendisine sunulan uyarıcıyı daha önceden hatırlamasıdır. Eğer birey uyarıcıya karşı olumlu bir geçmişe sahipse bu uyarıcıya tepki verir. Ve uyarıcının içeriği doğrultusunda yeni davranış oluşur. Eğer uyarıcının birey üzerindeki hatırlanabilir etkisi olumsuzsa birey içerik ne olursa olsun davranışı geç gösterecek veya hiç göstermeyecektir. Örneğin; araba sürmeyi yeni öğrenen bir bireyin ilk sürüşte kaza yapması ve ardından ikinci sürüşünde ise bu kazayı hatırlayarak, uzun bir süre araba sürmenin kazaya neden olacağını düşünmesi.

İçerik Türleri:

Fact (Durum) :

Bireye sunulan uyarıcının içinde bulunduğu durumdur. Bu durum doğrultusunda birey içeriği inceleyecek ve daha sonra ise içerik ilgisini çekerse tepki verecektir. Uyarıcının içinde bulunduğu durum koşulu bireyin uyarıcıya karşı vereceği tepkiyi etkileyecek ve belki de beklenen davranışın istenilen ölçüde olmamasına neden olacaktır. Bu da davranışın oluşumunu etkileyecektir. Örneğin; ilaç kokusundan hoşlanmayan bir bireyin hastaneye giremediği ama özel muayene de tedavi görebildiği,

Concept (Genel Bilgi (sahip olduğu)):

Uyarıcı, durum ya da nesne üzerindeki bireyin sahip olduğu genel bilgidir. Öğrenilecek konu hakkında bilgisi olan birey bu geçmiş bilgi doğrultusunda uyarıcıya tepki verecektir. Örneğin; rüzgarın oluşumunun bir nesnenin sallanması ile oluştuğunu bilen bir çocuğun, ağaçların sallanmasının rüzgara sebep olduğunu sanması.

Procedure (Yöntem):

Uyarıcının bireye sunulduğu ortamdır. Uyarıcı nesne yada durumun bireyin istekleri doğrultusunda sunulmalıdır ve bireyin ilgisini çekecek bir yöntemde sunulmalıdır. Örneğin; öğretmenin erkek öğrencilerin ilgisini çektiği için öğreteceği bilgiyi futbol ile ilişkilendirip sunması.

Principle (Önemli-Başlıca):

Bireye sunulacak uyarıcının, bireyin ilgisini çekecek önemli noktalarının bulunup, bu bulunan ilgi çekici noktalar ile birlikte bireye sunulmalıdır. Böylece birey kendisi için faydalı yada zararlı olduğunu yorumlayarak ilgisini çeken durumlar sonucu öğrenmeyi gerçekleştirecektir. Örneğin; dişçiden korkan bir bireyin acısının dineceği olgusu ile kandırılması.

Teoriye göre öğretim bu birincil ve ikincil formları içerdiği ölçüde etkili ve verimli olacaktır. Bu şekilde amaçları kurallar, örnekler, anımsama, uygulama, dönüt, yardımlar ve hafızaya yardımcı elemanlar çerçevesinde belirlenmiş bütün bir dersin içeriği ve eğitim görevleri birbiriden ayrışmış olur. Teori, verilen hedef ve öğrenci için, en etkili öğretim deneyimini sağlamak üzere, gösterim formlarının benzersiz bir kombinasyonu olduğunu öne sürer.

MERRILL(1983) değişik çeşitlerdeki bellek türlerini açıklamaya çalışırken çağrışımsal ve algoritmik bellek yapıları olarak iki çeşit bellek türü olduğunu iddia etmiştir. Bunların direkt olarak sırası ile öğrenmenin bir boyutu olan temsilin öğeleri hatırlama ve kullanma\bulma ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Çağrışımsal bellek hiyerarşi yapısına, algoritmik bellek ise şema ve kurallara bağlıdır. Algotitmik bellekte, kullanma ve bulma arasındaki fark yeni bir bilginin var olan şema kullanılarak var olan bilgiler ışığında yeni bir şema oluşturulması şeklinde ortaya çıkar.

CDT‘nin önemli yapıtaşlarından birisi de öğrenci yönetimidir. Mesela öğrenciler bu teoriye göre içerik ve gösterim öğelerine göre kendi eğitimsel stratejilerini seçebilirler. Bu bağlamda eğitimsel açıdan öğrenciler kendi seçeneklerine ve sitillerine karşılık gelen eğitime uyum sağladıktan sonra eğitimde CDT sayesinde üst düzey bireyselleşme sağlanmış olur.

M. D. Merrill ve arkadaşları bilimsel ve kullanışlı bir eğitsel kılavuz geliştirdiler ve bunun adını Öğe gösterim teoremi olarak belirlediler. Bu teori eğitimin daha etkili olması için kullanılmaya hazır işlemleri en iyi şekilde kullanım için yönergeleri ile birlikte sağlamaktadır. Bu teori önemli miktarda eğitimsel tarsımda kullanılmıştır.

Teori planı:

Teori geçerli eğitimsel ve temsili değişkenler tanımlar ve bunları belirli bir düzen de sınıflamayı önerir. Bu sınıflama sayesinde teorik olarak değişkenlerin eğitimsel tasarıma daha iyi uygulanabileceği düşünülür.

Birincil sunum formları:

CDT herhangi bir eğitimsel sunumun birbirine bağlı farklı gösterimler serisinden meydana geldiğini varsayar. Bu sunumun kavramsal düzeyini karakterize eden temel gösterim birincil sunum formu olarak adlandırılır. Burada eğitimsel içeriğin iki elemanı, genelleme (‘G’- temel düşüince veya genel durum ) ve örnek (‘e.g’- örnekler veya özel durumlar) , ile sunumun iki yolu, anlatım(‘T’- öğrenciye antlı veya gösterim ) ve soru(‘Q’- öğrenciye sormak) ile şekillenen dört adet birincil sunum formu vardır. Bu birincil sunum(PPF) sonucu şunlar oluşur:

  • Genelleme yolu ile anlatım (TG)
  • Genelleme yolu ile soru sorma (QG)
  • Örnekleme yolu ile anlatım (Teg)
  • Örnekleme yolu ile soru sorma (Qeg)

 Şekil 1: Neyin gösterildiğini ve nasıl gösterildiğini içeren 4 birincil gösterim biçimi

 

SUNUM ŞEKLİ

ANLATIM (T)

SORU SORMA (Q)

SUNUM İÇERİĞİ

GENELLEME (G)

(TG) Genelleme yolu ile anlatım (Genelleme)

(QG) Genelleme yolu ile soru sorma (Genelleme /Uygulama)

 ÖRNEK (e.g)

(Teg) Örnekleme yolu ile anlatım (Örnekleme)

(Qeg) Örnekleme yolu ile soru sorma (Uygulama)

 

CDT, bu birincil sunum formlarına ele alınan konu düzeyinde ikincil sunumları da eklenerek öğrencini performansını artacağını ortaya koyar. Örneğin genelleme sözel olarak sunulabilir ve ardından öğrencinin genellemeyi gözden geçire bilmesi için diyagram, akış şeması,mnemonik veya basitleştirilmiş ikincil detaylar verilebilir. Bu şekilde öğrencinin kolay ve etkili bir şekilde genellemeye tekrara dönebilmesi söz konusudur. Birincil sunum formu ve ikincil detayların varsayımlarını göz önünde bulundurarak düşündüğümüzde ikincil detaylar birincil sunum formuna( PPF) eklendiği zaman eğitimsel sunumu zenginleştirecektir.

CDT sınırlama ve sınıflama olmadan genellikle belirlenmiş sekiz eğitimsel gösterim üzeninden söz eder. Bu sekiz düzen ile ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Öğe Gösterim Teorisinin sekiz eğitimsel gösterim düzeni

Eğitimci

Eğitimci

Eğitim - Öğretim dünyasından haberler.

Yazarın diğer yazıları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir